Campaign on the rights of woman survivors of violence and their children to access support and protection 


VYJADRITE PODPORU PRE KĽÚČOVÉ PRINCÍPY NAŠEJ KAMPANE


1. Ženské práva sú ľudské práva. Každá žena, ktorá je vystavená násiliu, by mala mať prístup k ochrane, podpore a službám.

2. Ochrana a bezpečnosť sú prvoradé. Žiadnej žene by nemalo byť odmietnuté miesto v bezpečnom ženskom dome kvôli tomu, že nemá správne papiere. Všetky ženy by mali mať možnosť obrátiť sa na súdny systém bez strachu a s dôverou.

3. Poskytnime im východisko a cestu vpred. Zákony a politiky týkajúce sa migrácie často bránia ženám v nezávislosti a zvyšujú riziko, že budú vystavené násiliu. Eliminácia násilia páchaného na ženách nie je len o ochrane a podpore žien, ale aj o zabezpečení ich autonómie a nezávislosti.

4. Solidarita proti diskriminácii. Zákony, politiky a praktiky, ktoré obmedzujú prístup migrantiek k službám, sú diskriminačné. Je to v rozpore s feministickými hodnotami a odzrkadľuje to inštitucionalizované formy diskriminácie, ktoré odmietame.