Campaign on the rights of woman survivors of violence and their children to access support and protection 


VYJADRITE PODPORU PRE KĽÚČOVÉ PRINCÍPY NAŠEJ KAMPANE


1. Ženské práva sú ľudské práva. Každá žena, ktorá je vystavená násiliu, by mala mať prístup k ochrane, podpore a službám.

2. Ochrana a bezpečnosť sú prvoradé. Žiadnej žene by nemalo byť odmietnuté miesto v bezpečnom ženskom dome kvôli tomu, že nemá správne papiere. Všetky ženy by mali mať možnosť obrátiť sa na súdny systém bez strachu a s dôverou.

3. Poskytnime im východisko a cestu vpred. Zákony a politiky týkajúce sa migrácie často bránia ženám v nezávislosti a zvyšujú riziko, že budú vystavené násiliu. Eliminácia násilia páchaného na ženách nie je len o ochrane a podpore žien, ale aj o zabezpečení ich autonómie a nezávislosti.

4. Solidarita proti diskriminácii. Zákony, politiky a praktiky, ktoré obmedzujú prístup migrantiek k službám, sú diskriminačné. Je to v rozpore s feministickými hodnotami a odzrkadľuje to inštitucionalizované formy diskriminácie, ktoré odmietame.  


Čo teraz? Ďalšie kroky

VŠETCI
 • Vzdorujme rasizmu a narastajúcim tendenciám stigmatizovať a dehumanizovať migrantov a migrantky. Buďme si vedomí rodových aspektov a vplyvu prevládajúcich retorík a politík na migráciu.

 • Pridajme sa k boju migrantiek a príjmime intersekcionálny plán činnosti. Posilnime migrantky bez dokumetov tým, že podporíme ich práva, ako aj ich snahy o organizáciu a mobilizáciu.

 • Zapojme sa do vzdelávania o ľudských právach, aby sme tak zvýšili povedomie o situácii migrantiek a žien, ktoré čelia viacerým vzájomne sa prelínajúcim formám diskriminácie, a informovali o spôsoboch, ako lepšie podporiť ich práva a potreby v praxi.
VLÁDNE INŠTITÚCIE
 • Ženské práva sú dôležitejšie ako kontrola imigrácie. Postavte „firewall“ – jasné oddelenie imigračných donucovacích opatrení od poskytovania základných služieb (napríklad bývanie, zdravotná starostlivosť, špecializované služby, orgány činné v trestnom konaní) potrebných pre zabezpečenie autonómie a bezpečnosti žien, zvyšovanie ich dôvery vo verejné inštitúcie a podporovanie nahlasovania násilia.

 • Zabezpečte adekvátne finančné prostriedky pre organizácie, ktoré poskytujú podporu ženám, ktoré boli vystavené násiliu. Vytvorte mechanizmy umožňujúce inkluzívnejšie a nediskriminujúce financovanie, ktoré nezávisí od migračného alebo iného stavu.

 • Vytvorte právne spôsoby, akými ženy môžu získať povolenie na pobyt alebo si ho udržať. Ich bezpečie tak nebude ohrozené tým, že nemajú dokumenty alebo že o ne prídu.

 • Dekriminalizujte poskytovanie asistencie migrantom a migrantkám bez dokumentov.

 • Podniknite kroky na zvýšenie diverzity zamestnancov (vrátane služieb verejnosti), aby tak lepšie reprezentovali populáciu, ktorej slúžia.
ORGANIZÁCIE PRE PRÁVA MIGRANTOV A MIGRANTIEK
 • Posilnite ženské organizácie, aby poskytovali kvalitné a spravodlivé služby všetkým ženám, a uistite sa, že sú informované o špecifických problémoch, ktorým čelia migrantky bez dokumentov.
ŽENSKÉ ORGANIZÁCIE, BEZPEČNÉ DOMY A POSKYTOVATELIA SLUŽIEB
 • Spolupracujte s organizáciami vedenými migrantmi a migrantkami a pracujúcimi priamo s migrantkami.

 • Vytvorte a šírte etiku starostlivosti založenú na feministických princípoch s etickými imperatívmi, aby ste tak zaručili inkluzívnosť a presadzovali solidaritu.

 • Spojte sily a postavte sa proti vládnucim štruktúram, ktoré idú proti vašim kľúčovám hodnotám, keď vám diktujú, komu môžte otvoriť dvere a komu nie.

 • Zamestnávajte ženy rôznych pôvodov a vyškoľte svoje zamestnankyne, aby boli senzitívne k a informované o situácii a potrebách migrantiek.